Oświadczenie o Prywatności
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EASTPROD SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-707) ul. Floriańska 2,
 2. W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej: www.eastprod.com/contact/ lub drogą pisemną na adres Warszawa (03-707), ul. Floriańska 2 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +22 390 84 88,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Administratora danych osobowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnie zgody (na podstawie treści art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej między Panem/Panią i Administratorem umowy lub do podjęcia działań w zakresie Pani/Pana danych osobowych na Pani/Pana żądanie - przed zawarciem ww. umowy (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku czynności podejmowanych przed zawarciem umowy oraz w przypadku zawarcia umowy,
  3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy oraz w zakresie realizacji innych obowiązków wynikających z treści powszechnie obowiązującego, właściwego prawa,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe,
  2. dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
  3. adwokaci i radcowie prawni – w zakresie obsługi prawnej,
  4. personel administracyjny Administratora – w zakresie wynikającym z obsługi korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Administratora, przygotowania i formatowania dokumentów,
  5. notariusze – w zakresie obsługi notarialnej,
  6. tłumacze – w zakresie świadczonych usług tłumaczeniowych,
  7. profesjonalne firmy zajmujące się niszczeniem dokumentów – w zakresie świadczonych usług niszczenia dokumentów,
  8. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie – w zakresie nadawania i odbierania przesyłek,
  9. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  10. spółki, wobec których Administrator ma status spółki dominującej lub które wobec Administratora mają status spółek dominujących w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niżej wskazany okres:
  1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania – do czasu uzyskania kompletnej odpowiedzi na zadane pytanie, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z prowadzonej korespondencji,
  2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub w razie przetwarzania koniecznego do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – do czasu przedawnienia roszczeń,
  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu przedawnienia roszczeń, nie krócej niż przez okres wskazany w treści powszechnie obowiązujących, właściwych przepisów prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w celu realizacji tychże praw prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.eastprod.com/contact/ lub drogą pisemną na adres Warszawa (03-707) ul. Floriańska 2 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +22 390 84 88,
 7. 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w celu realizacji tychże praw prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: lub drogą pisemną na adres Warszawa (03-707) ul. Floriańska 2 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +22 390 84 88,
 8. 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza właściwe przepisy ochrony danych osobowych,
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi:
  1. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/ Pana pytanie,
  2. zawarcie umowy,
  3. podjęcie działań przed zawarciem umowy,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zaakceptuj
i przejdź do formularza
complexity resolved

Skontaktuj się z nami

Jeśli mierzysz się z problemem, który wydaje Ci się nie do rozwiązania – napisz do nas. Nasz wysoko wykwalifikowany, międzynarodowy zespół pozytywnie zaskoczy Cię innowacyjnymi rozwiązaniami.

Gdziekolwiek leży twój cel, Pomożemy ci tam dotrzeć.

background

Skontaktuj się z nami

+48 22 390 84 88
logo
 • Biuro w Polsce
 • ul. Floriańska 2
 • 03-707 Warszawa - Poland
 • Biuro we Francji
 • boulevard Louis XIV
 • 59000 Lille France
Dziękujemy, twoja wiadomość została wysłana.
Wiadomość nie wysłana.
Sorry, you have to accept terms to use form.
Za duży plik